Przedsądowa windykacja i restrukturyzacja zadłużenia

Kancelaria Prawnicza „Urbańczyk i Partner” Radcy Prawni i Adwokaci Sp.p. działając na podstawie swojego wieloletniego, bogatego doświadczenia oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuje kompleksową usługę przedsądowej windykacji lub restrukturyzacji zadłużenia celem szybkiego, efektywnego i możliwie taniego odzyskania zaległych należności przez wierzyciela przy uwzględnieniu sytuacji dłużnika i jego możliwości płatniczych. Jak powszechnie wiadomo, postępowania sądowe są drogie i czasochłonne, stąd – naszym zdaniem – powinny być ostatecznością. Rozsądek i doświadczenie jednoznacznie wskazuje, że racjonalne wyważenie interesów zarówno wierzyciela jak i dłużnika prowadzi do porozumienia, którego efektem jest możliwość szybkiego zaspokojenia wierzyciela przy umożliwieniu dalszego funkcjonowania dłużnika.

Oferowana zatem przez nas usługa kładzie nacisk przede wszystkim na przedsądowe działania mające na celu polubowne odzyskanie zaległych należności przy jednoczesnej minimalizacji czasu i kosztów.

Windykacja należności obejmuje m.in.:

 • analizę dokumentacji Wierzyciela pod kątem jego sytuacji prawno – finansowej (due diligence);
 • kontakt z dłużnikiem obejmujący przedstawienie sprawy, omówienie możliwych rozwiązań ugodowych;
 • kierowanie w imieniu wierzyciela, drogą mailową i pisemną wezwań do zapłaty;
 • spotkania negocjacyjne pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem z udziałem radcy prawnego celem ustalenia sposobu spłaty istniejącego zadłużenia;
 • sporządzanie projektów porozumień, umów o ratalną spłatę zadłużenia oraz o odroczenie płatności.

W razie niemożności pozasądowego załatwienia sprawy, Kancelaria oferuje:

 • prowadzenie w imieniu Wierzyciela postępowania sądowego o zapłatę celem przymusowego odzyskania należności na drodze sądowej;
 • prowadzenie innych postępowań przed sądami powszechnymi (np.: o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku, o wyjawienie majątku, skarga pauliańska) oraz organami administracji publicznej związanymi z dochodzonymi należnościami pieniężnymi;
 • wszczęcie i reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego;
 • bieżące monitorowanie skuteczności egzekucji oraz wspomaganie działań Komornika Sądowego zmierzających do pełnego zaspokojenia Wierzyciela.

Restrukturyzacja zadłużenia obejmuje m.in.:

 • analizę dokumentacji Dłużnika pod kątem jego sytuacji prawno – finansowej (due diligence);
 • kontakt w imieniu Dłużnika z wierzycielem celem przeprowadzenia negocjacji z udziałem radcy prawnego;
 • sporządzanie projektów umów o rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenia płatności, umorzenia części zaległości;
 • reprezentowanie Dłużnika w przypadku wszczęcia przez Wierzyciela postępowania sądowego ( tym upadłościowego) oraz egzekucyjnego;
 • wszczęcie postępowania upadłościowego, postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego;
 • wszczęcie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – tzw. upadłość konsumencka.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.